Szolnok város képviselőtestülete 1891-ben határozott közgyűlésén a “puszta szandai szőlőben felállítani rendelt elemi népiskola épület és tanítói lakás felépítésével folyó évi július hó 9-én megtartott nyilvános árlejtés eredményéhez képest a város közönsége által fizetendő 4000 Ft vállalati összegért Szvitek Károly és fia (Iván) szolnoki építészeket bízta meg”.

Hamarosan megszületik a határozat az iskola alapításával kapcsolatban:

“A vármegyei tekintetes közigazgatási bizottságnak határozatát a képviselotestület köztisztelettel tudomásul veszi s tekintettel arra, hogy a város Közönsége népiskolai czélokra, közvény által e czélra fordítani rendelt 5 % – os hozzájárulásnak több mint a kétszeres összegét fordítja, s tekintettel arra, hogy a város Közönsége a folyó évben is hat új segédtanítói állást rendszeresített, s ezen felül a puszta szandai dűlőben új iskolát emeltetett, nem különben a ferenczvárosi iskolát is 2 új tanteremmel s megfelelő számú tanítói lakásokkal is kibővítette, s tekintve végül, hogy a város Közönségének eme nagyfokú áldozatkészségével szemben a miniszterúr ő nagyméltósága az 1894/95. tanév végéig, tanévenként megállapított államsegély összege csekélynek mutatkozik, mindezeknélfogva határozza a képviselőtestület, hogy vármegyénk tekintetes Közigazgatási bizottsága útján a vallás és közoktatásügyi királyi miniszterúr ő nagyméltósághoz felterjesztést intéz az iránt, hogy népnevelés ügyünket magas figyelmére méltóztatván állami segítségben részesíteni kegyeskedjék.”

Az iskola 1 tanteremmel és 1 tanítói lakással el is készült és 1891-ben el is kezdődött a tanítás.

Az első tanító Gombkötő N. János volt. Nyugalmazott népiskolai tanító volt, akit 20.-Ft illetménnyel alkalmaztak. Míg az iskola fenntartására, szerelvényekre és a tankönyvek beszerzésére 300.-Ft-ot irányoztak elő.

– Gombkötő János későbbi nyugdíja: 551 Ft 61 volt.”

– Iskolánk történetének vázlata (részlet) –

Iskolánk mai elhelyezkedése és kialakítása (bővítése) a következő “ütemben” folytatódott:

1959-ben készült el négy tanterem. (jelenlegi iskolánk legrégebbi része)

1964-ben bővítésre került sor, újabb négy tantermet építettek.

1983-ban felépült a tornaterem és ismét növekedett a tantermek száma.

1994-ben újabb négy tanteremmel, rajz szaktanteremmel, könyvtárszobával és hat csoportszobával (ebből ma már kettő korszerű számítástechnika terem) bővült intézményünk.