A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezetének Szervezeti és Működési Szabályzata

I. Általános megállapítások
1. A Szervezeti és Működési Szabályzat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezetre érvényes működési adatokat, eljárásokat, információkat tartalmazza.
2. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezet az MKE önálló jogi személyiséggel nem bíró, tagsági igény alapján létrejött belső szervezeti egysége.
3. A szervezet az MKE alapdokumentumaiban

 • Magyar Könyvtárosok Egyesülete Alapszabálya
 • Magyar Könyvtárosok Egyesülete Ügyrendje
 • Magyar Könyvtárosok Egyesülete ügyviteli, nyilvántartási és könyvelési rendjének
  szabályzata foglaltaknak megfelelően, azzal összhangban működik, azaz jelen SZMSZ
  megállapításai nem lehetnek ellentétesek az MKE alapdokumentumokban
  foglaltakkal. Amennyiben ez mégis bekövetkezne, úgy mindenkor az MKE
  Alapdokumentumokban foglaltak a mérvadók.

4. A szervezet az Alapszabály 2. §-ában foglalt működési célok megvalósítása mellett képviseli saját területi alapon szerveződő tagsága érdekeit, tevékenységét, eredményeit, álláspontját
a, az MKE-n belül,
b, területi illetékességi területeken az MKE-n kívül is.

II. A szervezetre vonatkozó adatok
1. Neve: Magyar Könyvtárosok Egyesülete Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezet
2. Elnevezésének rövidített jelölése: MKE JNSZM Szervezet
3. Címe: 5000 Szolnok, Kossuth tér 2.
4. Alszámla-száma: OTP 11708001-20570268
5. Működési területe: Jász-Nagykun-Szolnok megye
6. Létesítésének időpontja: 1975.
7. Levelezési cím: 5000 Szolnok, Kossuth tér 2. (5001 Szolnok, Pf.: 139)
8. Honlap: www.zounuk.hu
9. MKE-n belüli azonosítója: 07

III. A szervezet tagsága
1. A szervezetnek tagja lehet, akit a szervezet a tagok közé felvesz és akinek
tagfelvételét az MKE elnöksége jóváhagyja.
2. A szervezet a szervezetben regisztrált tagokról az MKE alapdokumentumaiban foglaltaknak megfelelő nyilvántartást vezet, mely tartalmazza a tag nevét, lakcímét, munkahelyét, a tagsági igazolvány számát, az éves tagdíj mértékét, megoszlását, adott esetben a felajánlás, hozzájárulás összegét, továbbá a más egyesületi szervezetekben való regisztrálás adatait.
3. A tag éves tagdíjat fizet. Tagdíjnak minősül:
a) az MKE tagdíj – egységesen minden tagnak 2.000 Ft/ év
b) a szervezeti regisztrációs minimális díj kategóriák szerint:

 • 1.000 Ft/év (kedvezményes: nyugdíjas, diák, GyES, GYED-en lévő személy)
 • 3.000 Ft/év (aktív dolgozó)
 • 18.000 Ft/év (testületi tag).

IV. A szervezet működése
1. A taggyűlés
1. A szervezet legfelsőbb szerve a taggyűlés. A taggyűlést össze kell hívni a) évenként, az év szakmai tevékenysége és pénzügyi zárásának megfelelő időpontban, de mindenképpen az egyesületi küldöttközgyűlés időpontja előtt.
b) mindenkor, amikor azt a vezetőség elhatározza;
c) ha az elnökség, illetve az MKE vagy a szervezet ellenőrző bizottsága rendkívüli
taggyűlés összehívását kéri;
d) ha a tagok egyharmada – ok és cél megjelölésével – írásban kéri.
2. A taggyűlést annak időpontja előtt legalább 14 nappal össze kell hívni. A meghívóban közölni kell a taggyűlés napirendjét. A megtárgyalandó dokumentumokat lehetőleg a meghívóval együtt, de legkésőbb a taggyűlés időpontja előtt 4 nappal meg kell
küldeni.
3. A taggyűlésen szavazati joggal vesznek részt a szervezetben regisztrált tagok, ill. a testületi tagok egy-egy képviselője. Tanácskozási joggal vehet részt a taggyűlésen a szervezet vezetősége által meghívott személy.
4. A taggyűlés határozatképes, ha a tagok ötven százaléka, plusz egy fő jelen van.
5. A határozatképesség hiánya miatt elhalasztott taggyűlést harminc napon belül újra össze kell hívni. Az ismételten összehívott taggyűlés az eredeti napirendre felvett kérdésekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes, ha a tagokat erről az eredeti meghívóban előre tájékoztatták.
6. A taggyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, a jelenlevők kétharmadának szavazata szükséges azonban a szervezeti és működési szabályzat megállapítására és módosítására, továbbá a szervezet más szervezettel való egyesülésének, ill.
feloszlatásának kimondására vonatkozó javaslatok elfogadásához. A tisztségviselőket titkos szavazással kell megválasztani, egyébként a jelenlévő tagok többségének kívánságára kell titkos szavazással határozatot hozni.
7. A taggyűlés hatáskörébe tartozik:
a) a szervezet szervezeti és működési szabályzatának megállapítása és módosítása;
b, a szervezet vezetőségének és ellenőrző bizottságának megválasztása;
c, a szervezet képviselőjének megválasztása a tanácsba;
d, a szervezet küldötteinek és pótküldötteinek megválasztása a küldöttközgyűlésre;
e, a szervezet álláspontjának kialakítása a küldöttgyűlés napirendjével kapcsolatban;
f, a szervezet gazdálkodási irányelveinek megállapítása;
g, a szervezet éves költségvetésének meghatározása;
h, a vezetőség beszámolójának elfogadása;
i, a szervezetet a tanácsban képviselő tagjának beszámoltatása;
j, a szervezet más szervezettel való egyesülésének, ill. felosztásának kimondása; a szervezet feloszlása esetén döntés vagyona hovafordításáról;
k, döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket az alapszabály, a jelen szabályzat, ill. az elnökség és a szervezet vezetőségének határozata a taggyűlés hatáskörébe utal.
8. A taggyűlésről a szabályok értelemszerű betartásával jegyzőkönyvet kell készíteni.
9. A szervezet a taggyűlési határozatait, jegyzőkönyveit honlap, ill. levelezőlista útján
nyilvánosságra hozza.
2. A szervezet vezetősége
1. A szervezet ügyintéző és – két taggyűlés közötti – képviseleti szerve a vezetőség, melyet a taggyűlés választ meg.
A választás négyévi időtartamra, de legkésőbb a választási időszak végéig szól. Az elnököt a vezetőség többi tagjától külön kell megválasztani. Ugyancsak a taggyűlés választja meg a szervezet képviselőjét a tanácsba. A választás szabályairól, kritériumairól, a választhatóság kérdéseiről jelen szabályzat V. pontja rendelkezik.
2. A szervezet választott tisztségére csak olyan személyt lehet választani, aki a szervezetnek legalább 2 éve tagja, aktív dolgozó, s elfoglaltságai ellenére módjában áll a szervezet tevékenységét aktívan segíteni.
3. A tisztségviselőket előzetes jelölés után titkos szavazással kell megválasztani az összeférhetetlenségi szabályok figyelembe vételével.
4. A szervezet elnökét, vezetőségének tagjait, tanácsi képviselőjét a taggyűlés hívhatja vissza.
5. A szervezet a lemondás, visszahívás, vagy más ok miatt megüresedett vezetőségi tagsági hely betöltésére -2 főig – új tagokat hívhat be.
6. A szervezet vezetősége 5 tagból áll, élén az elnökkel, vezetőségi tagként a titkárral. A vezetőségen belüli további funkciók betöltéséről, a vezetőségi tagok közötti további feladatmegosztásról – az elnök kivételével, akit a taggyűlés választ meg – a vezetőség maga dönt.
7. A vezetőség szükség szerint, de évente legalább 2 alkalommal ülést tart. A vezetőség tagjainak módja van a levelezőlistán kiváltani a vezetőségi ülések lebonyolítását, az esetleges szavazásokat is.
8. A vezetőség határozatképes, ha ülésén tagjainak több mint fele jelen van, illetve a levelezőlistán véleményt nyilvánít. A vezetőség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
9. A vezetőség ülésein – tanácskozási joggal – részt vesz a szervezet képviselője a tanácsban. Az elnök meghívására az ülésen tanácskozási joggal más személyek is részt vehetnek.
10. A vezetőség gondoskodik a jelen szabályzatban foglaltak, továbbá a taggyűlés határozatainak végrehajtásáról. A szervezet tekintetében felelős az alapszabály és az ügyrendi szabályok rendelkezéseinek, ill. a küldöttközgyűlés és az elnökség által az
alapszabály szerinti hatáskörben hozott határozatoknak a végrehajtásáért. A taggyűlések közötti időszakban dönt a szervezetet érintő mindazon ügyekben, amelyeket az alapszabály és a jelen szabályzat nem utal a taggyűlés hatáskörébe.
11. A vezetőség mindezek érdekében:
a) a taggyűlés állásfoglalása szerint tervezi és szervezi a szervezet tevékenységét
b) gondoskodik a munkaprogram végrehajtásáról;
c) összehívja a taggyűlést és előkészíti a taggyűlés elé terjesztendő javaslatokat;
d) elkészíti a szervezet tevékenységéről szóló éves beszámolót;
e) elkészíti a szervezet éves költségvetését, ennek alapján intézi a szervezet gazdasági
ügyeit és beszámol a költségvetés teljesítéséről;
f) elkészíti a szervezet ügyrendi előírásait;
g) javaslatokat terjeszt megvitatásra az elnökség és a tagság elé
h) megvitatja a tagok, továbbá az elnökség, a tanács, ill. az ellenőrző bizottság által
javasolt kérdéseket és azokat illetően szükség szerint intézkedik;
i) folyamatosan tájékoztatja a tagokat, az elnökséget és – szükség szerint a többi
szervezetet – a szervezet munkájától;
j) dönt a szervezet más testületekkel, intézményekkel, szervezetekkel fenntartott
kapcsolatainak kérdéseiben és szervezi a velük való együttműködést;
k) javaslatot tesz kitüntetésekre
l) javaslatot tesz a külföldi tanulmányutakon és hivatalos utakon résztvevők, valamint
az ösztöndíjban részesülők személyére;
m) állást foglal, dönt, ill. intézkedik minden egyéb olyan ügyben, ami a jelen
szabályzat, ill. a taggyűlés hatáskörébe utal;
10. A vezetőség munkáját a szervezet elnöke vezeti. Akadályoztatása esetén, ill. a vezetőség vagy az elnök döntése alapján átruházott vezetői feladatok tekintetében a titkár jár el.
11. Az elnök képviseli a szervezetet az elnökséggel és az ellenőrző bizottsággal, valamint a más szervezetekkel, intézményekkel és hatóságokkal fenntartott kapcsolatokban. E jogait – a vezetőség egyetértésével – egyes képviseleti faladatokat illetően állandóan,
illetve meghatározott időre a vezetőség más tagjaira, a szervezet tanácsbeli képviselőjére, a szervezet más tagjaira átruházhatja.
12. Az elnök a képviseleti jogkörében a vezetőség állásfoglalásai szerint köteles eljárni. A szervezet nevében tett kezdeményezésekre csak a vezetőség álláspontja szerint jogosult. Ha azonban a helyzet azonnali állásfoglalást követel, az elnök saját hatáskörében járhat el; ilyen esetekben utólag kell kérnie a vezetőség jóváhagyását.
13. A titkár feladata a szervezet működésével, gazdálkodásával (költségvetésével) és nyilvántartásaival kapcsolatos szervezési feladatok ellátása és a szervezet ügyviteli tevékenységének irányítása.
14. Az MKE-n kívüli képviselet során a vezetőség kizárólag olyan nyilatkozatot adhat, tehet közzé, képviselhet, mely rögzíti, hogy a nyilatkozó nem az MKE, hanem az MKE területi szervezetének nevében nyilatkozik. Amennyiben adott kérdésről már van az MKE-nek közzétett állásfoglalása, azzal ellentétesen MKE-n kívülre nem nyilatkozhat.
3. A szervezet Ellenőrző Bizottsága
1. A taggyűlés az egyesület működési szabályai, illetve az ügyrendi szabályok szerinti működésének ellenőrzésére elnökből és két tagból álló ellenőrző bizottságot választ.
2. Nem lehet a Szervezet ellenőrző bizottságának elnöke, vagy tagja a Szervezet elnöke vagy vezetőségi tagja.
3. A Szervezet teljes ellenőrző bizottságát, elnökét és egyes tagjait a taggyűlés hívhatja vissza.
4. A Szervezet ellenőrző bizottsága ügyrendjét maga állapítja meg, működésére a
vezetőség működési szabályait kell alkalmazni, munkáját munkaterv szerint végzi.
5. A Szervezet ellenőrző bizottsága évente legalább egy ülést tart.
4. A szervezet tanácsi képviselője
1. A tanácsi képviselő a szervezetbe regisztrált tagság képviselője, az elnökség tanácsadó szervének (továbbiakban tanács) tagja, ott szavazati joggal rendelkezik.
2. A Szervezet tanácsi képviselőjét a taggyűlés hívhatja vissza.
3. A tanácsi képviselő a taggyűlésen napirendre tűzheti minden olyan kérdés megtárgyalását, amelyet a tagok javasolnak, képviseli a tagság véleményét és állásfoglalását a tanácsban, a tagok képviseletében, a felmerült kérdésekben közli állásfoglalását a vezetőséggel és a Szervezet ellenőrző bizottságával, köteles beszámolni a Szervezet taggyűlésén a tanácsban végzett munkájáról, és erről a munkáról folyamatosan tájékoztatni a vezetőséget.
4. A tanácsi képviselő tanácskozási joggal vehet részt a vezetőségi üléseken, munkájához a titkár köteles segítséget nyújtani.
5. A szervezet küldöttei
1. Küldöttnek a Szervezet bármely egyéni tagja megválasztható, aki az adott évben befizette MKE tagdíját és a Szervezet regisztrációs díját.
2. A küldöttek száma a Szervezet minden húsz egyéni tagja után egy fő. Ha a Szervezet taglétszáma nem érné el a húsz főt, akkor is egy küldöttet választ. A küldöttek száma változhat a Szervezet adott évi taglétszámának megfelelően.
3. A Szervezet minden testületi tagja egy küldöttel képviselteti magát a küldöttközgyűlésen.
4. A küldöttek személyében esetleg bekövetkezett változások miatt a Szervezet titkára minden küldöttközgyűlés előtt elküldi küldötteik névsorát az egyesület titkárságára.

V. A szervezet tisztségviselőinek választása
1. A Szervezet tisztségviselőit (elnökét, vezetőségi tagjait, ellenőrző bizottsága elnökét, tagjait, tanácsi képviselőjét) a tisztújító küldöttközgyűlés időpontját megelőzően megtartott utolsó évzáró, egyben vezetőségválasztó taggyűlésen kell megválasztani.
Ettől eltérő időpontban, előre hozott tisztújításra az elnök lemondása, visszahívás vagy más ok miatt megüresedett elnöki pozíció esetén és/vagy a taggyűlés határozata alapján kerülhet sor.
2. A szervezeti tisztségviselőket négy éves választási időszakra a taggyűlés választja meg a Szervezet azon egyéni tagjai közül, akik legalább 2 éve tagjai annak.
3. A Szervezet tisztségviselőit titkos szavazással kell megválasztani a tagság abszolút többségével, vagyis több mint 50 %-ával.
4. A Szervezet tisztségviselőinek visszahívása vagy bármely más okból való kiválása esetén a megüresedett tisztséget póttag foglalja el. Az elnöki tisztség póttaggal nem tölthető be, helyére rendkívüli vagy a soron következő taggyűlésen lehet
tisztségviselőt választani. A kivált tag helyébe lépő tisztségviselő megbízatása a választási időszak végéig tart.
5. A választás előkészítése, jelölés
5.1. A Szervezet az MKE ügyrendben foglalt választási eljárás szabályai között a választási bizottság munkájáról, feladatairól és tájékoztatási kötelezettségéről a 6.§-ban megfogalmazottak szerint jár el.
5.2 Választási bizottság készíti elő a vezetőség elnökének, tagjainak, az EB elnökének, tagjainak, a tanácsi képviselőnek a megválasztását.
5.3. A választási bizottságnak 3 tagja van. A választási bizottságot a vezetőség kéri föl, a bizottság maga választja meg az elnököt.
5.4. A jelölés módja történhet e-mailben, írásban, személyesen, de mindenképpen azonosítható/ellenőrizhető módon.
5.5. A jelöltlistára kerülés feltétele minimum 10%.
5.6. A választási bizottság nyilatkozatot kér a jelöltektől, vállalják-e a jelölést.
5.7. Amennyiben több tisztségre történt megfelelő számú jelölés, akkor mindegyik tisztségre jelöltnek tekinthető.
6. A választás
6.1 A választási bizottság tájékoztatja a taggyűlést a jelölés eredményéről.
6.2. Megalakul a 3 fős szavazatszámláló bizottság, mely megválasztja maguk közül a bizottsági vezetőt.
6.3 A választás során az ügyrend 7.§-a szerint kell eljárni.

VI. A szervezet gazdálkodása, pénzügyi forrásai
1. A szervezet az MKE gazdálkodási szabályzatában meghatározott keretek között vállalhat kötelezettségeket, teljesíthet kifizetéseket, a gazdálkodási szabályzat és az MKE költségvetése alapján meghatározott keretben.
2. A szervezet az alszámlája feletti rendelkezési jogot az alábbiak szerint gyakorolja: aláírási joggal az elnök, s a vezetőség 2 konkrét tagja közül ketten együtt rendelkeznek.

VII. Egyéb
1. A testületi tagok egy képviselője díjmentesen részt vehet a részvételi díj-köteles rendezvényeken, akkor is, ha nem egyéni tag.
2. Az egyesületi egyéni tagok a tanulmányutakon kedvezményesen vehetnek részt – az anyagi feltételek függvényében.
3. A tiszteletbeli tagok díjmentesen vehetnek részt a részvételi díj-köteles rendezvényeken.

VIII. Záró rendelkezések
1. A szervezet jelen szervezeti és működési szabályzata az MKE ellenőrző bizottság előzetes kontrollját követően, a taggyűlés által történő elfogadással lép hatályba. Egyidejűleg a korábbi szervezeti és működési szabályzat hatályát veszti.
2. A jelen szabályzat által nem szabályozott kérdésekben az egyesület alapszabálya, ill. –
különösen a választások lebonyolításának rendjével, a szavazások módjával, a gazdálkodás és a nyilvántartások vezetésével és más ügyrendi jellegű kérdéssel összefüggő ügyekben – az egyesület ügyrendi szabályai az irányadók. A szervezet vezetősége a mindezen szabályzatokban nem rendezett kérdéseket ügyrendi előírásokban szabályozhatja.

A szabályzat elfogadásra került a szervezet 2015. február 23-án megtartott taggyűlésén.